Rys historyczny

Już w średniowieczu powstały wspólnoty, gromadzące się by odmawiać różaniec. Pierwsze Bractwo Różańcowe założył w 1470 r. bł. Alan de Rupe, a pięć lat później w Kolonii podobną wspólnotę utworzył dominikanin Jakub Sprenger. W Europie istniały setki bractw różańcowych, do których należeli królowie i książęta, wielcy wodzowie i dostojnicy Kościoła. Wśród wielkich czcicieli różańca jest papież Leon XIII, autor 13 encyklik różańcowych. Pisał on, że różaniec uczy mądrego przeżywania codzienności w tajemnicach radosnych, swoich cierpień - w tajemnicach bolesnych oraz nastawienie na życie przyszłe w tajemnicach chwalebnych. Papież Jan Paweł II powiedział: "Różaniec to moja ulubiona modlitwa! (...) Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. Z głębi serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania".
Do Polski modlitwa różańcowa dotarła w średniowieczu. Do Bractwa Różańcowego należeli m. in. królowie Zygmunt Stary, Stefan Batory, Jan III Sobieski i wybitni wodzowie - Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.
Żywy Różaniec to wspólnota religijna osób świeckich, które codziennie odmawiają Tajemnice Różańca. Wspólnoty te często nazywane są Różami. Pierwszą Różę założyła w roku 1826 w Lyonie sługa Boża Paulina Maria Jaricot.
Wg Pauliny zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje Różańcowi szczególną moc nawracania grzeszników. Podkreślała ona, że „w takiej piętnastce, złożonej z ludzi dobrych, przeciętnych oraz innych, którzy mają jedynie dobrą wolę z "piętnastu węgli”, z których jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, a pozostałe są zimne", wkrótce wszystkie razem wybuchną ogniem. I ten ogień płonie na całym świecie do dziś.
Do Polski dzieło to dotarło w XIX w. W krótkim czasie objęło niemal wszystkie parafie w kraju.
Rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku).Wtedy też Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe Róże składają się z 20 osób.

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec święty, dane bł. Alanowi de Rupe.

Znany w historii apostoł różańca św. i założyciel bractw różańcowych - bł. Alan, miał otrzymać od Matki Bożej następujące obietnice, przekazywane w tradycji zakonu dominikańskiego:

 1. Wszyscy, którzy wiernie mi służyć będą odmawiając różaniec św. otrzymają pewną szczególną łaskę.
 2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój różaniec przyrzekam moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.
 3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
 4. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
 5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec - nie zginie.
 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec św., rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
 7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.
 8. Chcę, aby odmawiający mój różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach świętych.
 9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.
 10. Prawdziwi synowie mego różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
 11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz - otrzymasz.
 12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
 13. Uzyskałam u syna mojego, aby wpisani do bractwa mojego różańca - mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.
 14. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, syna mojego jednorodzonego.
 15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

Tajemnice różańca św.

Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota)

   1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie,
   2. Nawiedzenie św. Elżbiety,
   3. Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem,
   4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni,
   5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Tajemnice światła (czwartek)

   1. Chrzest Pana Jezusa,
   2. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej,
   3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia,
   4. Przemienienie na górze Tabor,
   5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne (wtorek, piątek)

   1. Modlitwa Pana Jezusa w ogrójcu,
   2. Biczowanie Pana Jezusa,
   3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa,
   4. Droga krzyżowa,
   5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

Tajemnice chwalebne (środa, niedziela)

   1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa,
   2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa,
   3. Zesłanie Ducha Świętego,
   4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
   5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi.

Obowiązki w Żywym Różańcu:

 • Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia.
 • Udział w pogrzebie zmarłego człona Żywego Różańca i pamięć o nim w modlitwie.

W naszej Parafii jest 10 Róż Różańcowych. W każdą drugą sobotę miesiąca o 6:30 sprawowana jest Msza św. w intencji żywych i zmarłych członków Różańca Świętego.